خسته نباشی

به پسره میگن خسته نباشی!

میگه اگه باشم چه غلطی میخوای بکنی؟!

/ 3 نظر / 48 بازدید
shamim

یک شـــــــکســــــــت عـاطـفی ســــــــــاده بود دوســـــــتـــش داشــــــتـم ، دوســــــــــتـم داشت دوســــــــــــتــش دارم ، دوســــــــــــــتـــم نــــدارد مــــــــــــانـــــــده ام ، رفــــــــــــتــــــــه اســــــــت هـســــــــــتــم ولــــــــــــــــــــی ، او نـیـــســـــــــــــــت خـــــــــــــیــــــــــــلــــــــــــی ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــاده mamnon az hozoret