اسکرین سیور - Screen saver

بابام دیر وقت اومده خونه، داداشم خوابش برده بود.
میگه خوابه؟

میگم: وگرنه پس چی؟! رو اسکرین سیور رفته، لگد بزن روشن میشه!

/ 2 نظر / 28 بازدید
پاپسی

[قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه]