دختری برای رفتنش به اطاق خواب منتظر شماست...

وقتی یک دختر خوشگل میخواد بره توی اطاق خواب، و منتظر شماست به او چی باید گفت؟!

.

...

.......

...........

دختر خوشگلم، مسواک زدی؟!

شبت به خیر بابایی، خواب های خوشگل ببینی عزیزم. ماچ بوس

دختر خوشگل خواب

 

/ 8 نظر / 38 بازدید
tina

_____________________$$$$_______$$$___$$$$$ ____________________$$$$$$_____$$$___$$$$$$$ ___________________$$$_$$$$___$$$__$$$$____$ ___________________$____$$$$_$$$$_$$$ _______________________$$$$$$$$$$$$$ _______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ___________________$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$ ..____________@ __$$____$$$$_$$$_$$$__$$$$$ _________€€€€€€€€$____$$$$___$$__$$$$___$$$ ______€€€€€€€€€€€€€€__$$$_____$$___$$$____$$ ____€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$$___$$$____$ ___€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$____$$$ __€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$_____$$$____$$ _€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€____ __$$$____$ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€______$$$ $$$___$$$___$$$___$$$___$$$_____$$$ _°_____°______°_____°_____°_____ _$$$ _____________€__________________$$$ _____________€__________________$$$ $$$$ _____________€._______________$$$$$ _____________€..____________ $$$$$$$$ ____________€€€€€€€._..-?*°*?-.._ ~~~*°*~~~ ~~~ _..-?*°*?-..~~~~ _..-?*°*?-.._ _..-?*°*?-..__..-?*°*?-.._ -----------------------

NextHoliday.ir

وبلاگ جالبی دارین. به ما هم سر بزنید اگه خوشتون اومد یه رای مثبت تو جشنواره وب هم بهمون بدین. ممنون

pop30

شلام آپم یه سری به وبم بزن[قلب]

ترانه

آخی عزیزم چ دوس داشتنی[قلب]

محمود

سلام جواب منم همین بود:دی