سر کلاس به معلم اشاره کردم که برم دستشویی.

میگه: واجبه!؟

منم گفتم: وگرنه پس چــی!؟

خالی کردنش واجب شده، رفتنم مستحبه!