آبجی کوچیکه از من پرسید:
توله سگ یعنی بچه سگ؟

منم میگم: وگرنه پس چــــی؟!

طول سگ ضرب در عرض سگ، مساوی است با مساحت سگ؟!