بی خردی، پسرانش را نصیحت میکرد:

پسرانم تا زور در بازو دارید، از عقل استفاده نکنید!!