فرزند صالح گلی است از گلهای بهشت، که از یک ازدواج و انتخاب شایسته به وجود خواهد آمد.