رفتم از بازار میوه و تره بار یک کدو تنبل خریدم، اومدم خونه، مامانم میگه:
میخوای بخوریش؟!

میگم: وگرنه پس چـــــی!؟

شاگرد گرفتم، بهش درس یاد بدم اسمشو عوض کنه!