به نظر شما اینها از ما یاد گرفتن یا ما از اینها؟
خیلی نازه، مگه نه؟!

حاجی لک لک تو کجایی؟ تو بلندی!

چی میخوری؟ نون قندی! 

پس مال من کو؟

پیشی خورده!

اگه پیشی رو ببینم سر دنبش رو میچینم

نظر یادتون نره!