شاید بارها برای شما هم اتفاق افتاده باشد که بخواهید یک CD را به شخصی بدهید ولی پاکت یا قاب نداشته اید.

با توجه به مراحل آموزشی زیر در کمتر از یک دقیقه یک پاکت کاغذی برای CD و DVD خود تهیه کنید.