این هم از بهترین ظرفی که میشه برای بردن یک همبرگر یا چیز برگر به مدرسه و محل کار استفاده کرد:

همبرگر

قاب CD 50 عددی