خیلی وقتها پیش میاد وقتی یکیرو میبینید، میگید: "الهی شکرت"

و خیلی وقتها افرادی شما را میبینند و میگویند: "الهی شکرت"