sms

در کشور کفر و استکبار با مخفف کردن Short message service به sms کلمه ای فشرده ارائه کردند.
ولی ما با فشرده تر کردن sms به S به دنیا فهماندیم، آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، و ما پیشرفته تر از تو هستیم، ریز میبینمت کوچولو!!