به پسره میگن خسته نباشی!

میگه اگه باشم چه غلطی میخوای بکنی؟!