دو تا پسر دختر که تازه با هم نامزد کرده بودن، باهم صحبت میکردن، دختره بهش میگه: میخوای از اول ماه سحر صدات کنم؟!

پسره که بد جور مست یار شده بود، میگه:

نه همون غضنفر صدام کنی بهتره!