وقتی یک دختر خوشگل میخواد بره توی اطاق خواب، و منتظر شماست به او چی باید گفت؟!

.

...

.......

...........

دختر خوشگلم، مسواک زدی؟!

شبت به خیر بابایی، خواب های خوشگل ببینی عزیزم. ماچ بوس

دختر خوشگل خواب