آدمها رو نه در سفر و نه در رابطه

بلکه در ایستگاه های صلواتی بشناسید...!!