دقت کردین هیچ کس نمیتونه 10 بار پشت سر هم این جمله رو تکرار کنه و زبونش میگیره؟!

خارک و سه جزیره ابو موسی، تنب کوچک، تنب بزرگ از جزایر ایران هستن.

وگرنه پس چی؟!