امسال هر کی بیاد خونمون، بهش میگم چقدر چاق شدی!

یعنی طوری بگم که از همونجا شروع کنه به رژیم گرفتن.

وگرنه پس چی؟!

خودت میدونی آجیل ماجیل کیلو چند شده.