من میخوام برم دنبال ثروت دیگه با علم و درس و کتاب هم کاری ندارم