تا حالا دقت کردین که اگه بخوای خلبان بشی، هزار جور مریضی داری

ولی اگر بخوای معافیت پزشکی بگیری، سالمِ سالمی؟!