حواسش نبوده بند صفحه رو توی دستش پنهون کنه عکسش قشنگ تر بشه!