انقدر برای انجام یک کار "دس دس" نکنید.

وگرنه پس چی؟!

بچه رقصش میگیره دیگه!