بابام دیر وقت اومده خونه، داداشم خوابش برده بود.
میگه خوابه؟

میگم: وگرنه پس چی؟! رو اسکرین سیور رفته، لگد بزن روشن میشه!