غضنفر میاد خونه، عکس خودشو توی آینه میبینه، بعد میگه: اِ این چقدر آشناست!

بعد یک ساعت فکر کردن داد میزنه: فهمیدم. این همون کره خری هست که امروز تو آرایشگاه یک ساعت زل زده بود به من!