ای کسانی که همیشه در یخچال را باز میکنید، بعضی وقت ها هم در فریزر را باز کنید.

وگر نه پس چــــی؟!

شاید یک بستنی بیابید!