سایت http://www.4shared.com فکر میکنه ما رو 20 ثانیه معطل کنه، ما میریم اکانت پریمیوم میخریم؟!

وگرنه پس چی؟!

نه آقا، ما رو از 20 ثانیه نترسون، ما عمرمون رو پای dail up باختیم. برو از خدا بترس :|