اگر احساس میکنی خوشگل نیستی، به تصویر زیر نگاه کنید، هنوز جای امید برای شما وجود دارد. کافیست آرایشگاهت رو عوض کنی.