پسرها رو که همه ختنه میکنن، دخترها رو هم که یک سری از اقوام خواص شنیدیم ختنه میکنن ولی این مدل ختنه کردن رو دیگه ندیده و نشنیده بودیم.

ختنه