با دیدن این عکس به معنای جالب این مثل خواهید رسید:

چاه مکن بهر کسی

اول خودت دوم کسی

چاه مکن بهر کسی